🇬🇧 🇷🇸  
Повратак исходишту
Косово и Метохија

 

Метохија је географски и историјски регион који је део територије Косова и Метохије, а назив потиче од грчке речи "метоцхион," што значи "земљиште које припада манастиру." У историјском и културном смислу, Метохија има посебан значај због бројних православних манастира и споменика. Ево неколико кључних тачака у опису Метохије:

 

Религиозни Значај: Метохија је позната по богатом наслеђу православних манастира, многи од њих датирају из средњег века. Манастири, попут Пећке Патријаршије, Високих Дечана, Грачанице, представљају важне верске и културне центре.

 

Културно Наслеђе: Регион је богат културним наслеђем, укључујући иконе, фреске, рукописе, и архитектонске споменике. Ови елементи сведоче о историји и уметности српског народа чији су манастири и сво културно наследје које се односи на Српску Православну Цркву и само Косово и Метохију које припада српској држави а које је сада под заштитом медјународне заједнице од напада албанаца и жеље за одцепљењем од примарне државе.

 

Етничка Разноликост: Метохија је дом за различите етничке групе, укључујући српску и албанску заједницу. Током векова, ова разноликост допринела је богатству и комплексности региона.

 

Историјски Контекст: Метохија је била сведок многих историјских догађаја и промена, укључујући период Отоманског царства, Првог и Другог светског рата, као и сукобе током деведесетих година који једнострано крше медјународно парво и светски поредак и територијални интегритет и јединства државе што као пример за последицу промотивно служи као подстицај другим регионима на изазивање светских нестабилности и криза и трагедија у друштвима  …

 

Природна Лепота: Осим културних и историјских богатстава, Метохија је позната и по својој природној лепоти, која обухвата планине, реке и плодну земљу и топлим и пријатним људима…

 

 

 

Metohija is a geographical and historical region that is part of the territory of Kosovo and Metohija, and the name originates from the Greek word "metochion," meaning "land belonging to a monastery." In historical and cultural terms, Metohija holds special significance due to its numerous Orthodox monasteries and monuments. Here are a few key points in describing Metohija:

 

Religious Significance: Metohija is renowned for its rich heritage of Orthodox monasteries, many of which date back to the Middle Ages. Monasteries such as the Patriarchate of Peć, Visoki Dečani, and Gračanica represent important religious and cultural centers.

 

Cultural Heritage: The region boasts a wealth of cultural heritage, including icons, frescoes, manuscripts, and architectural monuments. These elements bear witness to the history and art of the Serbian people, whose monasteries and cultural heritage related to the Serbian Orthodox Church and Kosovo and Metohija as part of the Serbian state are now under the protection of the international community from attacks by Albanians and the desire for secession from the primary state.

 

Ethnic Diversity: Metohija is home to various ethnic groups, including Serbian and Albanian communities. Over the centuries, this diversity has contributed to the richness and complexity of the region.

 

Historical Context: Metohija has witnessed many historical events and changes, including the period of the Ottoman Empire, the First and Second World Wars, as well as conflicts during the 1990s that unilaterally violate international law and the world order and the territorial integrity and unity of the state, serving as an example and encouragement for other regions to provoke global instability and crises and tragedies in societies...

 

Natural Beauty: In addition to its cultural and historical treasures, Metohija is known for its natural beauty, encompassing mountains, rivers, and fertile land, along with warm and friendly people.

Народне ношње Срба у Метохији,

 крај 19. и прва половина 20. века

 

Folk costumes of the Serbs in Metohija,

 during the late 19th and early 20th century.